№21/2013

Атаманенко А.Є.,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин НаУОА, директор Інституту досліджень української діаспори НаУОА, м. Острог

У статті йдеться про взаємовідносини України та діаспори. Проаналізовано основні статистичні дані щодо закордонного українства, подано характеристику еміграційних хвиль, визначено головні проблеми взаємовідносин. Особливий наголос зроблено на характеристику останньої міграційної хвилі.

УКРАЇНА І ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО

Коваль О.В.,
асистент кафедри історії Білорусії і політології Білоруського державного технологічного університету, м. Мінськ

В статті розкрито історію формування міжвоєнної хвилі білоруської та української еміграції, виокремлено загальні причини масового виїзду емігрантів з Західної Білорусі та Західної України. В матеріалі проаналізовані політичні, культурні та освітні білорусько-українські проекти, проведена оцінка впливу української еміграції на білорусів зарубіжжя.

ВПЛИВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКИХ І БІЛОРУСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ НА РОЗВИТОК ДІАСПОР У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Бондаренко В.Г.,
кандидат історичних наук, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя.

У статті досліджується зародження вільнокозацького руху у Північній і Південній Америці. Аналізуються основні напрямки його діяльності у 1923–1939 рр. З’ясовуються особливості руху порівняно з країнами Європи того часу. Джерельною базою статті є архівні матеріали, мемуари та публікації періодичної преси тих часів.

ВІЛЬНОКОЗАЦЬКИЙ РУХ У ПІВНІЧНІЙ І ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ (1923–1939 РР.)

Кух О.М.,
аспірантка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.

У статті характеризується формування української діаспори у Фінляндії в період між Лютневою революцією і евакуацією більшості українських громадян на Батьківщину.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У ФІНЛЯНДІЇ (1917–1920 рр.)

Логвин І.С.,
магістр кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА, Острог.

У статті зроблено спробу простежити організаційний розвиток української громади м. Рочестер (США), як один із важливих чинників створення Української федеральної кредитної спілки. Проаналізовано його основні етапи, а також фактори, що впливали на нього. Визначено, що створення УФКС не було актом дії одного дня, а результатом півстолітніх взаємовідносин як в громаді, так із оточуючим соціальним середовищем.

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ РОЧЕСТЕРУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.

Дутчак В.Г.,
кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів і музичного фольклору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

У статті проаналізовані історичні та виконавські аспекти функціонування провідних колективів та солістів – представників бандурного мистецтва діаспори Великобританії, визначено їх творчі здобутки та напрями діяльності.

БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ПЕРСОНАЛІЇ І КОЛЕКТИВИ

Лучук Т.В.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

У статті подано цілісний корпус перекладів українського класичного філолога Михайла Соневицького (1892–1975) із давньогрецької поетеси Сапфо (VII–VI ст. до Хр.). Публікацію присвячено 120-літньому ювілею вченого й перекладача.

НЕПОМІЧЕНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ САПФО: МИХАЙЛО СОНЕВИЦЬКИЙ

Гуменюк О.А.,
кандидат історичних наук, головний науковий співробітник Центрального державного архіву зарубіжної україніки, м. Київ.

В статті досліджується проблема культурно-освітньої діяльності українських студентів в міжвоєнній Польщі. Звертається увага на важливу роль культурно-освітньої діяльності студентських організацій в середовищі української еміграції.

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ПОЛЬЩІ В 1920 – 1939 РР.

Галета О. І.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Стаття присвячена розглядові упорядницької стратегії Юрія Лавріненка, застосованої в антології «Розстріляне Відродження». Утверджуючи новий літературний стиль в українській літературі 1920–30-х років, це видання стало одною з ключових культурних подій в процесі творення української ідентичності у діаспорі. На основі архівних матеріалів відслідковано подальшу історію розвитку цієї ідеї у літературознавчій діяльності Лавріненка.

АПОЛОГІЯ СТИЛЮ: «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА

Саган Г.В.,
кандидат історичних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.

У статті показано співпрацю у культурній сфері українців Югославії з громадськістю інших країн упродовж 1980–1990-х років. Дослідження проведено на основі аналізу звітів українських культурно-мистецьких товариств, які розгорнули свою діяльність на землях південних слов’ян, які входили до складу Югославії.

КОНТАКТИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ ЮГОСЛАВІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ІНШИХ КРАЇН УПРОДОВЖ 1980–1990-Х РОКІВ

Риверчук О.І.,
аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця.

У статті простежуються домінанти життєвого та творчого шляху Галини Журби; обґрунтовується необхідність докладного вивчення маловідомої, переважно недоступної українському читачеві, літературної спадщини письменниці.

ТВОРЧІСТЬ ГАЛИНИ ЖУРБИ: ВІДРОДЖЕННЯ ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ ПИСЬМЕННИЦІ НА БАТЬКІВЩИНІ

Вешелені О.М.,
аспірант кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця.

У статті проаналізовано романи й повісті українського письменника Зосима Дончука на тему життя української еміграції в Північній Америці. Розкрито форми втілення образу українського емігранта, головною метою якого є «пошуки щастя» у світі тотальної свободи.

УКРАЇНСЬКИЙ ЕМІГРАНТ «У ПОШУКАХ ЩАСТЯ» КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЗОСИМА ДОНЧУКА

Брацюн В.В.,
аспірантка кафедри історії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, м.Харків

В статті розглядається роль культурницької діяльності центрів української діаспори в Російській Федерації в збереженні національної самоідентичності трудових мігрантів-громадян України, працюючих на її території. Автор визначає основні проблеми, пов’язані з залученням заробітчан до діяльності діаспори.

ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНИЦЬКИХ ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Пивовар С.Ф.,
кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Купчик О. Р.,
кандидат історичних наук, доц. кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Висвітлено педагогічну, наукову й організаційну у сфері освіти та науки діяльність Олександра Яковича Шульгина під час його проживання у Празі.

ЗНАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ О.Я. ШУЛЬГИНА У ПРАЗІ (1923–1927 РР.)

Клинова-Дацюк Г.Д.,
Кандидат історичних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

У статті проаналізовано діяльність О. Домбровського в Науковому товаристві ім. Шевченка. З’ясовано, що праця вченого в товаристві охоплювала два напрями: участь у наукових конференціях та публікація статей з актуальних проблем історичної науки

ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ДОМБРОВСЬКОГО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМ. ШЕВЧЕНКА

Хеленюк А.А.,
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії ім. М.П. Ковальського НаУОА, директор музею історії НаУОА, м. Острог.

Стаття є спробою комплексного аналізу публікацій відомого американського історика українського походження Л. Винара, присвячених різним періодам історії України, що складають вагому частину його наукової бібліографії.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ЛЮБОМИРА ВИНАРА

Корнійчук Л.В.,
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА, м. Острог.

У статті охарактеризовано внесок відомого українського історика Аркадія Жуковського у вивчення життя та діяльності ієрархів Церкви – Петра Могили, Андрея Шептицького та Мстислава Скрипника. Автором зроблено спробу показати оцінки наукового доробку вченого в історіографії, а також його роль у вивченні екуменічної діяльності відомих церковних діячів.

ПОСТАТІ ЦЕРКОВНИХ ДІЯЧІВ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ АРКАДІЯ ЖУКОВСЬКОГО

Блашків О.В.,
кандидат філологічних наук, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич.

У статті подано огляд листування Д. Чижевського 1930–1970-тих рр. з чеськими славістами, що зберігається у ряді архівів Чеської Республіки. На основі цих документів визначено основні теми та напрями співпраці вчених. Відзначено, що назване листування може стати основою не лише для реконструкції фактів наукової біографії Д. Чижевського та історії українсько-чеських наукових взаємин, але і новою сторінкою історії україської діаспори у Чехословаччині.

ЛИСТУВАННЯ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО З ЧЕСЬКИМИ СЛАВІСТАМИ

Лучук О.М.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Висвітлено історію публікації одного з найвідоміших творів англійського письменника Джорджа Орвелла – «Animal Farm», а також першого українського перекладу Ігоря Шевченка під назвою «Колгосп тварин», до якого Орвелл написав спеціальну передмову. До розгляду залучено епістолярні матеріали, зокрема: листування Джорджа Орвелла та Ігоря Шевченка, а також листування автора статті з Ігорем Шевченком.

ІГОР ШЕВЧЕНКО І ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Морозова О.С.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв.

Стаття присвячена науковій роботі польських вчених у напрямку вивчення української історії. Зокрема автор висвітлює діяльність представників української діаспори Республіки Польща у сфері дослідження історії України.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Місіюк В.С.,
старший викладач Берестейського державного технічного університету, м. Бересть (Республіка Білорусь).

Стаття присвячена діяльності української регіональної організації «Просвіта на Поліссі», яка діяла на території Поліського воєводства в міжвоєнний період.

ПРОСВІТА НА ПОЛІССІ (1923–1938 рр.)

Божук Л.В.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культурології Національного авіаційного університету, м. Київ.

У статті розглядається співпраця між українською діаспорою та громадською організацією Товариство зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ») в освітній галузі.

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ МІЖ ДІАСПОРОЮ І ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА-СВІТ») В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

Антонюк Т.Д.,
кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Державної академії житлово-комунального господарства, м. Київ.

У статті розглядається проблема міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти, акцентується увага на необхідності посилення цієї складової як важливого фактора інтеграції національної системи освіти в світовий освітній простір та посилення її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ІНТЕГРАЦІЯ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Джус О.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

У статті проаналізовано тенденції розвитку української педагогічної думки другої половини ХХ ст. в західній українській діаспорі, простежено внесок її видатних представників у становлення педагогіки українського зарубіжжя, її еволюцію та зв’язок із сучасними освітніми реаліями України.

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

Нич О.Б.,
аспірантка, асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ.

У статті окреслено проблеми національного виховання дітей у сім’ях українських емігрантів США. Проаналізовано його зміст, завдання та шляхи реалізації.

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’ЯХ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ США

Мазепа О.М.,
аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА, м. Острог.

У статті детально розглянуто та проаналізовано «Замітки до української геральдичної термінології», як перше довідкове науково-популярне видання Українського Генеалогічного і Геральдичного Товариства, в якому було подано термінологію, основні приписи і особливості української геральдики.

«ЗАМІТКИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГЕРАЛЬДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

Галішевський В.А.,
аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА, м. Острог.

У статті проаналізовано створені в науковому середовищі української діаспори історіографічні джерела про життя, наукову та громадсько-політичну діяльність М.Ю. Брайчевського. Висвітлено бачення українськими діаспорними вченими творчості Михайла Юліановича. Вказано на основні дискусійні питання у відносинах М. Брайчевський – українська зарубіжна історична наука, охарактеризовано основні етапи їх співпраці.

ПОСТАТЬ М. БРАЙЧЕВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Винар Л.,
доктор габілітований історії, професор, президент Українського історичного товариства, голова Світової наукової ради при СКУ, голова Історичної секції УВАН у США, голова Української американської асоціації університетських професорів, м. Кент (США)

У статті характеризується роль Михайла Грушевського у розвитку історичної науки та політичному житті України. Наголошується на внеску вченого у розбудову українських наукових інституцій: Наукового товариства ім. Шевченка, Академії наук тощо.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Тельвак В.В.,
доктор історичних наук, професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Яценюк Т.С.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці.

У статті розглядається сприйняття українською публіцистикою смерті М. Грушевського. Проаналізовано присвячені українському вченому некрологи на сторінках багатьох еміграційних часописів.

СМЕРТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАКОРДОННОЇ ПЕРІОДИКИ

Марченко Н.В.,
аспірантка кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

В статті розглянуто відзначення столітнього ювілею Михайла Грушевського українською діаспорою. Проаналізовано численні наукові та публіцистичні публікації грушевськознавчого характеру. Зроблено висновок про вплив ювілейних заходів на українську історіографію того часу.

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ДІАСПОРНОЇ ПЕРІОДИКИ.

Рубан А.О.,
кандидат історичних наук, доцент, УО Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, м. Гомель (Республіка Білорусь).

У статті проаналізовано події, що відбувалися під час української революції 1917–1918 рр., розкрито роль М. Грушевського та його політичних поглядів у цей період.

М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1918 рр.)

Рубан А.О.,
кандидат історичних наук, доцент, УО Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, м. Гомель (Республіка Білорусь).

У статті проаналізовано події, що відбувалися під час української революції 1917–1918 рр., розкрито роль М. Грушевського та його політичних поглядів у цей період.

М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1918 рр.)