Умови оформлення та публікації

Термін подачі матеріалів до «Наукових записок НаУОА (серія історичні науки)» - до 1 січня кожного року. Журнал входить до переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 16.05.2016 р. № 515) та включений до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, "Наукова електронна бібліотека" (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.) і Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext).

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг 10–20 сторінок (разом із бібліографією), формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Лапки потрібно набирати однакові по всій статті — «».

Стаття має містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статтю викласти в такій послідовності: індекс УДК, у лівому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті. До статті необхідно подати коротку анотацію та ключові слова українською мовою (до 500 друкованих знаків).

Посилання мають бути внутрішньотекстовими, друкуватись у квадратних дужках. Перша цифра є порядковим номером джерела, монографії чи статті у списку використаних джерел та літератури. Далі, через кому, вказуються сторінок чи порядковий номер аркуша. Наприклад: [4, с. 238], що означає: 4 номер позиції, наукової праці, що цитується у списку джерел та літератури, 238 сторінка; [8, арк. 6зв.], що означає: 8 номер позиції архівного джерела, що цитується, у списку джерел та літератури. 6 аркуш (зворот) цього ж джерела. Під одним номером подається тільки одна позиція. Список використаних джерел та літератури подається у кінці тексту в алфавітному порядку згідно з новим бібліографічним Держстандартом (архівні посилання: ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. 50 арк.). Після нього зазначається дата надходження статті до редакції. Далі розміщується анотація й ключові слова російською мовою (аналогічні до української анотації і ключових слів) й оригінальне авторське резюме й ключові слова англійською мовою (850 знаків).

Статті, що подаються до друку, повинні бути відредагованими, містити 1 рецензію (для аспірантів). Матеріали роботи подаються в редколегію в електронному варіанті.

Звертаємо Вашу увагу на те, що публікація матеріалів у збірнику є платною. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення матеріалів, які не відповідатимуть існуючим вимогам та держстандартам.

Приклад оформлення тексту:

УДК

Ім'я та прізвище автора (авторів)

НАЗВА

Текст анотації ...

Ключові слова:(курсивом)

... Текст статті ...

Список використаних джерел та літератури:

Стаття надійшла до редколегії 22.12.2014.

Ім'я та прізвище автора (авторів) російською мовою

Назва статті російською мовою

... Текст анотації російською мовою ...

Ключевые слова:(курсивом)

Ім'я та прізвище автора (авторів) англійською мовою

Назва статті англійською мовою

... Текст резюме англійською мовою ...

Key words:(курсивом)

Окремо просимо подати короткі відомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, назва навчального (наукового) закладу, який представляєте, адресу, телефон, Е-mail.

За докладнішою інформацією звертайтесь до редколегії за адресою:

35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет «Острозька академія», кафедра історії, тел. +380961011112, e-mail: andrii.smyrnov@oa.edu.ua

Відповідальний секретар
к.і.н. Андрій Смирнов