Умови оформлення та публікації

Термін подачі матеріалів до журналу Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»  - до 1 березня 2024 року. Журнал входить до категорії “Б” переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188) та включений до міжнародних наукометричних баз Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext), CrossRef, Google Scholar.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг 12–20 сторінок (разом із бібліографією), формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Лапки потрібно набирати однакові по всій статті — «». Наукові статті необхідно зберігати у текстовому форматі RTF.

Стаття має містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статтю викласти в такій послідовності:

Отримано; Прорецензовано; Прийнято до друку; e-mail; DOI; УДК. У лівому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті. До статті необхідно подати коротку анотацію та ключові слова українською мовою (до 500 друкованих знаків). Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Посилання мають бути внутрішньотекстовими, друкуватись у квадратних дужках. Перша цифра є порядковим номером джерела, монографії чи статті у списку використаних джерел та літератури. Далі, через кому, вказуються сторінок чи порядковий номер аркуша. Наприклад: [4, с. 238], що означає: 4 номер позиції, наукової праці, що цитується у списку джерел та літератури, 238 сторінка; [8, арк. 6зв.], що означає: 8 номер позиції архівного джерела, що цитується, у списку джерел та літератури. 6 аркуш (зворот) цього ж джерела. Під одним номером подається тільки одна позиція. Список використаних джерел та літератури подається у кінці тексту в алфавітному порядку згідно з новим бібліографічним Держстандартом (архівні посилання: ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. 50 арк.). Після списку використаних джерел і літератури подається «References». Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись сайтом Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/transliteratsiia. Для транслітерації російського тексту рекомендуємо систему https://translit.net/ru/bgn/ (BGN).

Статті, що подаються до друку, повинні бути відредагованими. Матеріали роботи подаються в редколегію в електронному варіанті.

Звертаємо Вашу увагу на те, що публікація матеріалів у журналі є платною - 60 грн за сторінку тільки в електронному варіанті збірника. Присвоєння коду DOI входить до вартості публікації. Грошовий переказ коштів за публікацію статті здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення матеріалів, які не відповідатимуть існуючим вимогам та держстандартам. Процедура рецензування є анонімною.

Приклад оформлення тексту:

Отримано:

Прорецензовано:

Прийнято до друку:

e-mail:

DOI:

УДК

Ім'я та прізвище автора (авторів)

НАЗВА

Текст анотації ...

Ключові слова:

Ім'я та прізвище автора (авторів) англійською мовою

Назва статті англійською мовою

... Текст резюме англійською мовою ...

Key words:

... Текст статті ...

Список використаних джерел та літератури:
1. Смирнов А. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч. 1930–1944. Київ, 2008. 326 с.

References

Kentii A. Narys borotby OUN–UPA v Ukraini (1946–1956 rr.). Kyiv, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1999. 111 s.

Plokhii S. Yakoi istorii potrebuie suchasna Ukraine?, Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2013, No 3, P. 4–12.

Окремо просимо подати короткі відомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, назва навчального (наукового) закладу, який представляєте, адресу, телефон, Е-mail.

За докладнішою інформацією звертайтеся до редколегії за адресою:

35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет «Острозька академія», кафедра історії, тел. +380961011112, e-mail: andrii.smyrnov@oa.edu.ua

Відповідальний секретар
д.і.н. Андрій Смирнов